ОШ " Бата Булић " - Петровац на Млави
Школски прописи

Годишњи план рада за школску 2018 - 2019. годину

Годишњи план рада школе школске 2018/2019. године

Годишњи план рада школе школске 2019/2020. године

Статут ОШ " Бата Булић " Петровац на Млави

Статут школе

Измене и допуне Статута школе бр.570 од 02.04.2018. године


Правилници 

Правилник о васпитно - дисциплинској одговорности ученика Основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Основној школи "Бата Булић" Петровац на Млави

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правила понашања у Основној школи " Бата Булић" Петровац на Млави

Правилник о евидентирању и праћењу друштвено - корисног, односно хуманитарног рада ученика и извештавање о његовим ефектима

Правилник о раду Основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Правилник о начину утврђивања запослених за чијим радом је делимично или у потпуности престала потреба у Основној школи " Бата Булић" Петровац на Млави

Правилник о организацији и раду библиотеке Основне школе „Бата Булић“


Пословници

Пословник о раду Наставничког већа Основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Пословник о раду Ученичког парламента Основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Пословник о раду Школског одбора Основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Пословник о раду комисије за спровођење конкурса за избор директора установе