ОШ " Бата Булић " - Петровац на Млави
Школски прописи и документа

Годишњи план рада школе

Годишњи план рада школе школске 2018/2019. године

Годишњи план рада школе школске 2019/2020. године

Годишњи план рада школе школске 2020/2021.године

Статут ОШ " Бата Булић " Петровац на Млави

Статут школе

Измене и допуне Статута школе бр.570 од 02.04.2018. године
 

2.Измене и допуне Статута школе бр.570 од 02.04.2018.године

 

3.Измене и допуне Статута школе бр.570 од 02.04.2018.године

Развојни план школе

Развојни план школе 2021 - 2025. године

 

Правилници 

Правилник о васпитно - дисциплинској одговорности ученика Основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Основној школи "Бата Булић" Петровац на Млави

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правила понашања у Основној школи " Бата Булић" Петровац на Млави

Правилник о евидентирању и праћењу друштвено - корисног, односно хуманитарног рада ученика и извештавање о његовим ефектима

Правилник о раду Основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Правилник о начину утврђивања запослених за чијим радом је делимично или у потпуности престала потреба у Основној школи " Бата Булић" Петровац на Млави

Правилник о организацији и раду библиотеке Основне школе „Бата Булић
 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

 Пословници

Пословник о раду Наставничког већа Основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Пословник о раду Ученичког парламента Основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Пословник о раду Школског одбора Основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе " Бата Булић" Петровац на Млави

Пословник о раду комисије за спровођење конкурса за избор директора установе

 

Извештаји

Извештj о реализацији образовно-васпитног рада  и раду школе  школске 2019/20. године